Skip to content

Terms of use

Gebruiksvoorwaarden Blendpicker

Artikel 1 – Algemeen

Blendpicker is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 53700961 hierna: Blendpicker. Blendpicker is de aanbieder van de Blendpicker applicatie waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Blendpicker applicatie gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de Blendpicker applicatie. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Blendpicker Gebruiker deze Blendpicker applicatie verder niet te gebruiken. Blendpicker raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Blendpicker applicatie de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de Blendpicker applicatie te gebruiken, stemt Gebruiker in dat Blendpicker door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de applicatie gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

Artikel 2 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Blendpicker gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Blendpicker. Blendpicker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het privacy statement van Blendpicker.

Artikel 3 – Gebruik van de Blendpicker applicatie

1. Blendpicker spant zich in de Blendpicker applicatie ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de Blendpicker applicatie nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt.

2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Blendpicker applicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Blendpicker onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

3. Blendpicker kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de applicatie, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

4. Gebruiker kan nadat er een account is aangemaakt content c.q. recepten inzien voor het gebruik van essentiële oliën. Gebruiker kan in de applicatie opzoeken welke combinaties gebruikt kunnen worden in een diffuser. De content is enkel bedoeld voor educatieve doeleinden om recepten te zoeken en is tevens slechts bedoeld voor een diffuser en niet voor inwendig of uitwendig gebruik.

Artikel 4 – Verplichtingen bij het gebruik van de Blendpicker applicatie

1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Blendpicker applicatie. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Blendpicker applicatie. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Blendpicker applicatie:

  1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Blendpicker applicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
  2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
  3. het kopiëren van (onderdelen van) de Blendpicker applicatie van Blendpicker;
  4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Blendpicker.

2. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Blendpicker gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Blendpicker komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Blendpicker applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Blendpicker applicatie te beëindigen.

3. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Blendpicker applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

Artikel 5 – Het account

1. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van bepaalde functies van de Applicatie zoals het lezen van informatie of het bekijken van essentiële oliën recepten. 

2. Indien Gebruiker een account aanmaakt heeft hij de keuze tussen een gratis of betaald lidmaatschap. 

3. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord.

4. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.

5. Elke Gebruiker mag slechts één account registreren tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Het account is persoonlijk en mag niet worden overgedragen.

6. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Blendpicker. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

7. Slechts nadat het account is aangemaakt, kan een Gebruiker acties uitvoeren op de Applicatie.

Artikel 6 – Toegang

1. Blendpicker biedt enkel en alleen het gebruik van de Blendpicker applicatie aan.

2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Blendpicker applicatie zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.

3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Blendpicker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Blendpicker applicatie tijdig worden verstrekt aan Blendpicker.

4. Blendpicker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Blendpicker is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorBlendpicker bekend was.

Artikel 7 – Informatie en adviezen

1. De applicatie biedt Gebruikers de mogelijkheid om informatie en adviezen te lezen.

2. De informatie en adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

3. Indien Gebruiker onder behandeling is bij een behandelend arts, dient het medisch advies van de behandelend arts leidend te zijn. Blendpicker heeft ook niet de intentie om een medische behandeling te doorkruisen. De keuze om gebruik te maken van de essentiële oliën recepten is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Blendpicker is nimmer aansprakelijk voor eventuele klachten hieruit voortvloeiende.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Blendpickerkunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Gebruiker. Gebruiker staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

Artikel 8 – Beschikbaarheid Blendpicker applicatie

Blendpicker staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Blendpicker streeft ernaar om zich in te spannen om de Blendpicker applicatie en de toegang tot de Blendpicker applicatie, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat Blendpicker niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Blendpicker applicatie. Blendpicker is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Blendpicker applicatie en het gebruik van de Blendpicker applicatie op te schorten. Blendpicker is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Blendpicker applicatie te kunnen waarborgen.

Artikel 9 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Blendpicker of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Blendpicker gerechtigd om dat deel van de Blendpicker applicatie per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Blendpicker zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Blendpicker aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 10 – Betaling

1. Indien Gebruiker heeft gekozen voor een betaald lidmaatschap is het recht om gebruik te maken van de Blendpicker applicatie onderworpen aan een periodieke vergoeding die Gebruiker verschuldigd is voor het algeheel gebruik maken van de diensten van Blendpicker. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst met Blendpicker aan Gebruiker ter beschikking gesteld.

2.  Partijen kunnen overeenkomen dat Gebruiker op basis van vooruitbetaling dient te betalen. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, dient Gebruiker het bedrag volledig te betalen alvorens de toegang  tot de Dienst wordt verkregen.

3. De Kosten van een (betaalde) lidmaatschap worden op basis van automatische incasso periodiek geïncasseerd.

4. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is Blendpicker gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de Blendpicker applicatie op te schorten, dan wel te beëindigen.

Artikel 11 – Beperking aansprakelijkheid

1. Gebruiker vrijwaart Blendpicker vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Blendpicker applicatie voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Blendpicker.

2. Blendpicker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Blendpicker applicatie of die van gelinkte websites of applicaties.

3. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Blendpicker jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Blendpicker in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. In geen geval is Blendpicker is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Blendpicker applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Blendpicker applicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.

5. Blendpicker staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Blendpicker verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

6. Blendpicker is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Blendpicker aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.

7. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Blendpicker vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Blendpicker. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Blendpicker dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 12 – Overmacht

1. Blendpicker is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Blendpicker en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Blendpicker buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Blendpicker heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Blendpicker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 13 – Affiliate Disclaimer

Op de applicatie en/of website van Blendpicker staan affiliate links. Wanneer u via onze applicatie en/of website naar de website van derden gaat en hier producten koopt en/of diensten gebruikt op de website van derden, krijgt Blendpicker een vergoeding. Blendpicker is geen onderdeel van de overeenkomst die via de link tot stand komt tussen u en desbetreffende derden.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Blendpicker, alsmede op de goede naam van Blendpicker. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Blendpicker applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Blendpicker applicatie berusten uitsluitend bij Blendpicker en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Blendpicker applicatie persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.

3. De software van de Blendpicker applicatie blijft te allen tijde het eigendom van Blendpicker. De software werkt alleen in combinatie met de overeenkomst die door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de applicatie dient. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Blendpicker, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 15 – Algemene voorwaarden

Op het gebruik van de Blendpicker applicatie zijn tevens de algemene voorwaarden van Blendpicker van toepassing. Ingeval zaken niet expliciet geregeld zijn in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de (inhoud van) de algemene voorwaarden van Blendpicker.

Artikel 16 – Klachten

1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Blendpicker applicatie van Blendpicker worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@blendpicker.com met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Blendpicker de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.

3. Blendpicker zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 17 – Wijzigingen

Blendpicker heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Blendpicker applicatie inzien.

Artikel 18 – Geschilbeslechting

1. Op de rechtsverhouding tussen Blendpicker en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.

3. Alle geschillen tussen Blendpicker en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Zonnemaire, 21 maart 2022.